Urări pentru un an nou

Mica 6:8  „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine
decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?”

Ţi s-a spus ce este bine,
Ce vrea Domnul de la tine:
În dreptate să trăieşti,
Mila Lui să ţi-o-nsuşeşti
Şi să vieţuieşti smerit
Cu al tău domn preaslăvit.

Mica 7:7 “Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea
în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta.”

Doar spre Domnul să priveşti,
În El să nădăjduieşti
Şi El te va ajuta,
Te va binecuvânta.

Maleahi 4:2 „Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu,
va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui;
veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.”

Chiar dacă s-ar face seară,
Soarele răsare iară
Însă nu pe bolta-albastră
Ci-n inima dumneavoastră
Aducând tămăduire,
Pace şi bună-nvoire.
Bucuria va spori,
Veţi intra şi veţi ieşi,
Veţi cânta şi veţi sări.

Luca 3:8 Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră
şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: „Avem pe Avraam că tată!”
Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.”

Să ai roade de credinţă
Vrednice de pocăinţă.
Domnul îl vrea roditor
Pe cel din al său popor.

Amos 5:13,14 „De aceea, în vremuri ca acestea, înţeleptul trebuie să tacă;
căci sunt vremuri rele
Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi, şi ca astfel,
Domnul Dumnezeul oştirilor să fie cu voi, cum spuneţi voi!”

Tu să cauţi ce e bine,
Să faci doar ce este drept
Şi să taci când peste tine
Vin vremi grele, fi-nţelept!

Romani 12:12 „Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.”

Bucură-te în speranţă,
În necaz fii răbdător
Căci Domnu-ţi dă cutezanţă
Ca să ieşi biruitor.
Deci în rugă stăruieşte
Orişicând şi-n orice loc
Şi-atunci, Domnul te-ntăreşte,
Îţi dă al dragostei foc.

Efeseni 2:10 „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi
în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”

Noi suntem a Sa lucrare,
Am fost zidiţi în Hristos
Pentru binecuvântare
Şi ca să trăim frumos.
Deci să facem fapte bune
Căci El ni le-a pregătit,
Să călcăm pe-ale Lui urme
Precum El ne-a rânduit.

Efeseni 4:24 „şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu,
de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.”

Să te-mbraci în omul nou
Creat după chipul Său
Traieste-n neprihănire,
Sfinţenie şi iubire.

Efeseni 6:13 „  De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu,
ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare,
după ce veţi fi biruit totul.”

Chiar de-o veni o zi rea,
Tu nu te înspăimânta
Ci ia-ţi armătura toată
Ca să nu fii tulburată.
Fii mereu biruitoare
Şi să rămâi în picioare!

Luca 12:35 „Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse.”

Mijlocul să-ţi fie-ncins
Şi făcliile aprinse
Să ai sufletul deschis
Şi puterile ne-nvinse
Căci stăpânul nostru sfânt
Este-aproape ca să vină
Deci ascultă de cuvânt
Şi trăieşte în lumină.

Romani 8:28 „ De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună
spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor
ce sunt chemaţi după planul Său. .”

Chiar când nimeni nu mai speră
Că mai bine poate fi,
Credinciosul nu disperă,
El tot va nădăjdui
Pentru că nu se bazează
Pe puterea omului,
Ci el se încredinţează
Bunătăţii Domnului.

Romani 5:3,4: „  Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre;
căci ştim că necazul aduce răbdare,  răbdarea aduce biruinţă în încercare,
iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.”

Bucură-te în nădejde,
Fii răbdător în necaz
Fiindcă Domnu-ţi dă putere,
Îţi şterge de pe obraz
Lacrima ce se prelinge.
Deci nădăjduieşte-n El
Şi la urmă vei învinge,
Biruinţa-ţi fie ţel!

Maleahi 3:17 „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită,
în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte.”

„Toţi cei ce se tem de Mine’,
Zice Domnul, „sunt ai Mei,
De-aceea le va fi bine,
Mă voi îndura de ei.
Comoară deosebită
Îmi vor fi , căci îi iubesc
În ziua cea nesfârşită
Pe care o pregătesc.”

Romani 8:38,39 „ Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa,
nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare
,nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă
de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Când cu tine e Hristos,
Nu te teme niciodată
Mergi ‘nainte bucuros
Către ţara minunată.
Căci nimic din ce-i în lume
Nu poate să ne despartă
De Hristos. În sfântu-I nume
Biruinţa-i câştigată.

Autor: Pavel Mariana Florica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *