Isus si eu

Me le Dewles co trusul arachleom-les
Cana mulo, me somas salvime
(:Iubiskerghea-man hai li me iubiau
O Del hai me, na sam despartime:)

O Del hai me,jas-amenghe co ceri
Chiar cai o drom, dichiol pharo-acana
(:Nisto-acana na-stiel te opril-man
O Del hai me,iech pase-avreste jas:)

O Del hai me, othekes ando ceri
Na mai duriel but hai sa resas
(:Hai bucurosa can owas de-acuma
Hai nisto na can despartil-amen:)

Autor: Imnuri Crestine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *